Skip to content

Nazarin ka’idojin rubutun Hausa 4

A makalar da ta gabata mun yi bayani ne akan yadda ake amfani da haruffan Hausa. A yau za mu dora kan wurare da ake hadewa da kuma rabe kalmomi a rubutun Hausa.

(A) HAƊEWA

Akwai wuraren da doka ta ba damar haɗa kalma a rubutun Hausa. Babbar manufar kula da
haɗa kalma a mahallin da ya dace ita ce, don a tabbatar da ma’anar da ake nufin rubutawa ba ta canza ba. Ya kamata mai rubutu ya kula cewa, akwai wasu abubuwa da doka ta tanada na a rubuta su a haɗe, irin waɗannan sun haɗa da:

1. Kalmomin Jama’u:- Kalmomin jama’u su ne kalmomi waɗanda yawanci mutane suke rubuta su a rarrabe maimakon a haɗe kamar yadda dokar rubutun Hausa ta tanada. Irin waɗannan kalmomi su ne:

Kuskure                  Daidai
ko wa                       kowa
ko me                       kome
ko ina                       ko’ina
ko wace                   kowace
ko yaushe               koyaushe
ko wanne               kowanne
d.s.

2. Mafayyata:- Su ne kalmomi waɗanda ke fayyace abu a cikin jimla ko magana. Ana rubuta kalmomi mafayyata a haɗe ba a rabe ba. Misalan kalomomi mafayyata su ne:

Kuskure                Daidai
wa ni                      wani
wa ta                      wata
waɗan su              waɗansu
wan can                wancan
wa su                     wasu
wan can                wancan
waɗan can           waɗancan
wac can                waccan
d.s.

3. Wakilin Suna:- Wakilin Suna Kalmomi ne da suke maye gurbin sunaye a inda ba a son a yi amfani da suna kai tsaye, ko kuma don gudun maimaita suna a cikin jimla ko zance. Misalan wakilan suna da ake haɗa su a wajen rubutu su ne:

Kuskure                 Daidai
mi ni                        mini
ma ka                      maka
ma sa                      masa
ma su                      masu
ma ta                       mata
ma ka                      maka
d.s.

4. Doguwar Mallaka:- A wajen masana nahuwan Hausa, doguwar mallaka takan kasance tilo ko jam’u, namiji ko mace. Kuma ta ƙunshi abubuwa guda biyu wato manunin jinsin abin da aka mallaka da wakilin suna. Idan aka zo rubuta su, tare ake rubuta su wuri ɗaya ba a rarrabe su. Ga misalai

Kuskure              Daidai
na wa                   nawa
na su                    nasu
ta mu                   tamu
ta wa                    tawa
na ki                     naki
na shi                   nashi
d.s

5. Manunin Lokaci Sabau:- Kalmomi ne da ke nuna cewa an saba aikata wani abu. Ma’ana abu ne da ake saba aikatawa. Kuma kalmar na ƙunshe da wakilin suna da kuma manunin lokaci saban. Don haka ana rubuta su a haɗe maimakon a rubuta su daban daban. Ga misalai.

Kuskure              Daidai
na kan                   nakan
ta kan                    takan
ku kan                   kukan
su kan                   sukan
mu kan                 mukan
a kan                     akan
ki kan                    kikan
ya kan                   yakan
ka kan                   kakan
d.s.

Baya ga waɗannan wurare da aka kawo, akwai wasu wuraren da dokar rubutun Hausa ta amince a haɗe kalmomi. Ya kamata mai rubutu ya san dokokin haɗe kalmomin. Dalili kuwa shi ne, tun asalin rubutu da haɗe kalmomin aka fara. Daga baya ne aka gano raba kalma da sakin layi da sauran ƙa’idojin rubutu.

(B) RABEWA

Ya kamata mai rubutu ya kula cewa, akwai wasu abubuwa
da doka ta tanada a rubuta su a rabe, irin waɗannan sun haɗa da:

1. Kalmomin Dirka:- Kalmomi ne ‘yan ƙanana waɗanda suke taimakawa jimloli su dire sosai. Kalmomi dirka a Hausa su ne: ‘ne’ da ‘ce’ da ‘ke nan’.

A Hausa, ba a liƙa wa kalmomin dirka kowace irin kalma walau a gaba ko a baya, don haka a ƙa’idar rubutun Hausa raba su ake ba a haɗe su. Ga misalan kalmomin dirka da yadda ya kamata a rubuta su.

Kuskure                 Daidai
nine                          ni ne
kece                          ke ce
sune                         su ne
kenan                      ke nan
menene                  mene ne
mecece                   mece ce
shine                       shi ne
sune                        su ne
d.s

2. Manunin Lokaci Shuɗaɗɗe:- Su ne kalmomin da suke nuna cewa an aikata wani abu. Ma’ana an riga an yi abin. Irin waɗannan kalmomi sun ƙunshi lamiri; suna da kuma kalmar aiki. Amma wasu mutane suna haɗe su a lokacin rubutu, wanda yin hakan kuskure ne, domin a ƙa’idar rubutun Hausa
ana raba su ne. Ga misalan kalmomin da yadda ake rubuta su.

Kuskure                 Daidai
nayi                          na yi
yayi                           ya yi
kasha                        ka sha
tazo                           ta zo
mukayi                     muka yi
sunce                        sun ce
kince                         kin ce
anyi                           an yi
d.s

3. Manunin Lokaci Mai Zuwa:- Su ne kalmomin da suke nuna cewa za a aikata wani aiki. Ma’ana ba a haɗe su da kalmomin da suka gabace su ko kuma suka zo bayansu. Amma duk da haka, akwai mutanen da ke amfani da kalmonin manuni lokacin mai zuwa a haɗe da na gaba da su ko na baya da su. Ga yadda ake rubuta kalmomin kamar haka:

Kuskure                 Daidai
zanzo                       zan zo
zakayi                      za ka yi
zaije                         zai je
zakubani                za ku ba ni
za’ayi                      za a yi
aje                           a je
mayi                       ma yi
nazo                       na zo
zataci                     za ta ci

4. Wasalin ‘a’ Da Aikatau:- Wasalin ‘a’ kan zo kafin aikatau a jimla. Yakan zo kafin aikatau mai gaɓa ɗaya ko mai gaba biyu ko mai gaɓa fiye da biyu. Don haka, yakan rikitar da mai rubutu, domin a ƙai’dar rubutun Hausa ba a haɗe wasalin da kalmar aiki, sai dai kash da dama masu rubutu kan haɗe wasalin da kalmar aiki wanda hakan ya saɓa, kuma yakan rikita mai karatu tare da
jirkita ma’ama. Ga misalan kalmomin:

Wasalin ‘a’ Da Aikatau Mai Gaɓa Ɗaya

Kuskure              Daidai
ayi                         a yi
azo                         a zo
aƙi                          a ƙi
aba                         a ba
ace                          a ce
asa                          a sa
d.s

Wasalin ‘a’ Da Aikatau Mai Gaɓoɓi Biyu Ko Fiye

Kuskure              Daidai
arubuce             a rubuce
abuɗe                 a buɗe
arufe                   a rufe
adafa                   a dafa
ashare                 a share
atsaya                  a tsaya
d.s

Baya ga waɗannan wurare da aka kawo, akwai wasu wuraren da ƙa’idar rubutun Hausa ta amince a raba kalmomi. Ya kamata mai rubutu ya san dokokin raba kalmomin.

Drop a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page