Malam Jatau by Haiman Raees

Rikita-rikitar Malam Jatau da rashin kan gadonsa na nema ya fi ƙarfin shi. Ga matansa su ma sun sako shi a gaba. Ko wa ya faɗa mishi mutum na iya yin faɗa ruwan sama? Ya gwada yin hakan kuma bai ji da daɗi ba.